Upozornenie „staré zmluvy“ stále platia

Napriek ubehnutému času pôvodne zmluvy, ktoré vlastníci pôdy uzavreli ešte s P.D. Čierne sú stále platné. Všetky práva a povinnosti plynúce z týchto zmlúv v k.ú. obcí Čierne a Svrčinovec prevzal na seba právny nástupca Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec. Nepodpisujte iné zmluvy, bez riadneho ukončenia pôvodnej a stále platnej zmluvy! Porušujete tým platnú zmluvu a tiež platné zákony a právne normy! V prípade, že sa rozhodnete z akéhokoľvek dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu máte na to právo. Je však nutné výpoveď doručiť družstvu výlučne písomnou formou! Viac na t.č. + 421 948 028 921.

Ako postupovať v prípade, že Vám družstvo svojou činnosťou spôsobilo škodu?

Vážení občania, družstvo pri svojej činnosti v teréne realizuje rôzne operácie a práce. Pri takomto veľkom rozsahu a frekvencií prevádzaných prác sa môže stať, že zamestnanci družstva pri výkone svojich povinnosti poškodia cudzí majetok. Ak Vám bola spôsobená škoda na majetku, ktorú spôsobilo družstvo či už strojmi alebo zvieratami kontaktujte nás bez zbytočného odkladu. Každú takúto udalosť môžete nahlásiť na t.č. +421 948 028 920, alebo môžete kontaktovať priamo predsedu na t.č. +421 948 028 921. Včas­né nahlásenie škodovej udalosti napomáha k jej objektívnemu posúdeniu a následnému odškodňovaniu poškodených osôb.

Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým, ktorí nahlasujú a v minulosti nahlasovali družstvu pretrhnuté elektrické ohradníky, alebo vypustené zvieratá. Ďakujem Vám za seba aj za zamestnancov družstva.